Bestuur

Joske2 Karin Derieuws Voorzitter
Recreanten- en veteranenverantwoordelijke
Roger Van Poucke (†) Erevoorzitter
Jesse Timmermans Ondervoorzitter
Jeugdverantwoordelijke
Competitieverantwoordelijke
karl2 Karl Bender Secretaris
Jeugdsportcoördinator

  ... Penningmeester

Jan Groeninckx Communicatieverantwoordelijke
Website
 Adres secretariaat: Leuvensesteenweg 8d bus 3.1, 3080 Tervuren
 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 Telefoon: 02/767.25.91
 StatutenReglement inwendige ordeZaalreglement 

 
Organigram:

Functiebeschrijvingen bestuur:

Voorzitter

Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de club. De voorzitter is aldus belast met de algehele leiding van de club, geeft leiding aan de bestuursorganen binnen de club,

Leiden en bijwonen van bestuurs- en andere vergaderingen.

Coördineren van de verschillende clubgeledingen en ze delen met de andere leden van het bestuur.

Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken.

Controle en bijsturing dagelijkse werking van de club, hij ziet toe en bewaakt de naleving van de statuten, van de huishoudelijke reglementen en de bondsreglementen,

Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur.

Vertrouwenspersoon van de club.

Hij is tevens toezichthouder op de administratieve en sportieve activiteiten van de club en is er eindverantwoordelijke voor.

De club vertegenwoordigen bij de provinciale- en vlaamse bondsinstanties met o.a. het behartigen van de clubbelangen.  De voorzitter is het boegbeeld van de club en zorgt voor de externe contacten en contracten.

Het (ver)binden en enthousiasmeren van sponsors, spelers en alle medewerkers en dat in al haar geledingen. Oog en oor hebben voor sportieve en duurzame ontwikkelingen in de badmintonsport met het oog op een rechtstreekse implementatie in het clubgebeuren.

Bestuursfunctie vervullen. Samen met secretaris, ondervoorzitter en penningmeester vormt de voorzitter het dagelijks bestuur welke prioriteiten kan stellen en ook ingrijpen in projecten en in alle sportieve geledingen van de club indien dit nodig mocht blijken of deze niet naar behoren zouden functioneren.


Ondervoorzitter

Bijstaan van de voorzitter en vervangen bij diens afwezigheid.

Organisatie, coördinatie en opvolging van de zelf ingerichte wedstrijden en organisaties.

Bestuursfunctie vervullen, samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester vormt de penningmeester het dagelijks bestuur.

Secretaris

De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club.

De secretaris organiseert de bestuurlijke activiteiten die binnen de club verricht dienen te worden.

De secretaris coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening informatiestroom. De secretaris is belast met de vergaring en uitgifte van informatie.

Tevens draagt hij de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terecht komt.

Bijhouden en actualiseren van ledenlijst. De secretaris heeft als enige in het bestuur de verantwoordelijkheid tot toegang en verspreiding van die gegevens en behandelt die met gepaste aandacht voor de privacy.

Administratieve verwerking van aansluitingen van de leden bij de bond.

Uitnodigingen voor de vergadering. Agenda samenstellen in overleg met de voorzitter. Uitnodigingen opstellen en verspreiden.

Verslaggeving (beslispunten en actiepunten) van de vergadering.

Inkomende post verwerken en uitgaande post verzorgen.

Verantwoordelijk voor de mailbox en het verspreiden van de e-mails zodat deze bij de juiste personen binnenkomen.

Belangrijke binnen komende post agenderen voor overleg

Zorgen dat uitgaande post opgeslagen wordt. Bijv. aan gemeente, bond, e.d. Ondertekening door secretaris of voorzitter.

Belangrijke inkomende en uitgaande post archiveren.

De secretaris functioneert als klankbord voor het bestuur en is behulpzaam in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast stelt de secretaris de bestuursleden op de hoogte van zaken die voor hen relevant zijn.
De secretaris is beheerder en onderhouder van het archief van de club. Opslag vindt plaats door een fysieke (hard copy) en elektronische opslag van informatie. In dit archief worden alle relevante gegevens opgeslagen uit het verleden en het heden.

Activiteitenlijst maken. Jaarkalender van alle activiteiten maken en actueel houden.

In deze functie ondersteunt hij de club in de interne en externe communicatie. Hij geeft de nodige informatie door naar de communicatieverantwoordelijke en websmaster.

Bestuursfunctie vervullen. Samen met de voorzitter, ondervoorzitter en de penningmeester vormt de secretaris het dagelijks bestuur.


Penningmeester

Voeren van de financiële administratie van de club.

Verantwoordelijke beheer van de sponsoringdossiers en het organiseren van de fondsenwerving.

Bijhouden en actualiseren van de boekhouding. Onder boekhouden wordt onder andere verstaan: het verwerken van uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van financiële transacties

De penningmeester is belast met de taak om betalingen tijdig te laten verlopen. Zowel credit als debet. De penningmeester dient crediteuren op tijd te betalen. Aan de andere kant moet de hij de achterstallige betalers aansporen om hun schuld te voldoen.

De penningmeester onderhoudt contacten ten aanzien van de financiële zaken binnen en buiten de club.. ( o.a. met de bankinstellingen, sponsors, bondsinstanties, spelers enz,..) Hij verbindt de club tegenover de bank- en financiële instellingen.

De penningmeester is de enige persoon binnen de club die transacties mag/ kan verwerken in de boekhouding. Hij is gerechtigd alle uitgaven te doen, welke binnen het raam van de begroting vallen en goedgekeurd zijn door het dagelijks bestuur. Hij is verplicht om de boekhoudkundige gegevens te bewaren.

Indienen van de fiscale aangiften.

Samenstellen in indienen van subsidieaanvragen.

Bestuursfunctie vervullen, samen met de voorzitter, ondervoorzitter en de secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur.


Communicatieverantwoordelijke - webmaster

Staat in voor de communicatie naar alle leden, alsook naar geïnteresseerde potentiële leden.  Dit zowel telefonisch als via email en digitaal (website, nieuwsbrief, enz.)

Beheer van de website. Doel van deze specifieke functie van webmaster is om de mogelijkheid te verschaffen aan aangesloten spelers, begeleiders, leden, pers en geïnteresseerden om zich te informeren over het reilen en zeilen van de club via internet.

Als webmaster onderhoudt hij de website van de club door:

de site actueel te houden door middel van het plaatsen van kalenders, evenementen, uitslagen, en wetenswaardigheden waaronder fotomateriaal. Daarnaast het verwijderen of verplaatsen van gedateerde informatie.

Op de site accurate, foutloze informatie presenteren.

Informatie die belangrijk is voor de leden ook communiceren via sociale media.

Het fatsoen op de website bewaken.

Hij is als webmaster verantwoordelijk voor het functioneren, actueel blijven, de gebruikersvriendelijkheid en de inhoud van de informatie die op de site wordt gepubliceerd.

Gezien echter een webmaster medeafhankelijk is van de input van externe aanbrengers en afzonderlijke leden alsook van bestuursleden, van begeleiders en van de spelers, zijn deze laatste vanzelfsprekend ook individueel of als geheel verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt via de internetsite en voor de site als geheel.

Jeugdsportcoördinator

Hij zal optreden als communicatiekanaal tussen de trainers onderling en de nodige maatregelen treffen voor een goed verloop van de jeugdtrainingen.

Hij communiceert met alle jeugdtrainers zodat deze weten wat er van hen verwacht wordt.

 

Competitieverantwoordelijke

Hij schrijft de competitieploegen in, stelt de basisopstelling van elke ploeg op en zorgt voor een vlekkeloos verloop van de competitie. 

Hij zorgt dat de ploegkapiteins de nodige info (kalender, klassementen, ...) krijgen en het nodige materiaal ter beschikking hebben.  Tevens volgt hij alles op en treed op waar nodig zodat de reglementen worden nageleefd.

Hij beheert de groepen waarbinnen de ploegkapitein communiceert met zijn spelers en grijpt eventueel in wanneer dit dreigt mis te lopen.  Het verplaatsen van wedstrijden valt ook onder zijn supervisie.


Jeugdverantwoordelijke

Hij zal instaan voor het beleid inzake jeugdsport, zal als contactpersoon fungeren voor de ouders en de jeugdspelers betreffende trainingsmomenten, deelname aan ontmoetingen en ander activiteiten voor de jeugd.


Veteranenverantwoordelijke

Is het aanspreekpunt voor alle spelers die 35 jaar of ouder zijn en willen deelnemen aan veteranencompetitie of ontmoetingen.

Communiceert met de spelers , bestuur en andere clubs en zorgt voor de inschrijvingen aangaande alle veteranenactiviteiten.